Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrá
ObecOstrá

Po dobu rekonstrukce OÚ je kancelář přemístěna do budovy školy - č.p. 109.

 

 

 

 

Obec Ostrá s částí Šnepov

Poloha

Obec Ostrá leží v západní části bývalého okresu Nymburk, ve Středočeském kraji, 4 kilometry jihovýchodně od města Lysá nad Labem, s níž byla vždy historicky  spjata, a 11 kilometrů západné od města Nymburk. Katastrálně sousedí s obcemi Lysá nad Labem, Stratov, Kostomlaty nad Labem, Hradištko a Semice.

Obec Ostrá obsahuje dvě základní sídelní jednotky (části): Ostrá a Šnepov. Leží na jednom katastrálním území Ostrá o rozloze 1106 ha, v nadmořské výšce 179 m n.m. (Ostrá), respektive 176 m n.m. (Šnepov).  Místo s nejvyšší nadmořskou výškou 198,9 m n.m. je severně od železniční trati v území zvaném "Na hůrách". Nejnižší nadmořskou výšku pod 175 m n.m. má jihozápadní část katastru při toku Labe.

Charakteristika území

Katastrální území obce je na jihu vymezeno tokem Labe, který jen v jednom místě směrem k Hradištku překračuje. Má protáhlejší tvar ve směru východ - západ a v tomto směru jím také procházejí  silnice II. třídy a železnice. Území severně od železnice je užíváno jen zemědělsky. 
Zastavěné území Ostré leží v samém centru katastru, část obce Šnepov je těsně při východní hranici. 
Vzhled krajiny v jižní části se odvíjí od toku Labe. Nejsouvislejším lesním pokryvem v území je Mydlovarský luh, chráněný jako přírodní rezervace.
Mydlovarský luh byl vyhlášen 23.6. 1989 ONV v Nymburce jako chráněný přírodní výtvor. Po vydání zákona č. 114/1992 Sb. byl zařazen do kategorie přírodní rezervace (pod kódem 1171).

Rezervace leží na katastrálních územích Ostrá (156,9 ha) a Kostomlaty (8,99 ha).

Součástí lesního komplexu je i zřícenina vodního hradu Mydlovar, která se nachází v k. ú. Ostrá.

Přirozenou spádovost má Ostrá k nejbližšímu městu Lysá nad Labem, kam rovněž náleží do obvodu různých úřadů. Rovněž má dobrou dostupnost do bývalého okresního města Nymburk.

Obcí prochází silnice druhé třídy, spojující města Lysá nad Labem a Nymburk. Frekventovaná je doprava mezi Ostrou a hl. městem Prahou, zejména kvůli chatařům. Příjezd z Prahy je po dálnici D 11 (sjezd 18 Bříství směrem na Lysou nad Labem nebo sjezd 25 Sadská a 35 Poděbrady západ směrem na Nymburk), případně po staré hradecké silnici 2. třídy č. 611 s odbočením ve Starém Vestci do Lysé nad Labem a v Sadské do  Nymburka.

Občanská vybavenost

Obec má autobusové linky do Lysé nad Labem, Milovic a do Nymburka.
Předškolní děti navštěvují od 1. září 2004 mateřskou školku v obci. Základní škola v obci byla zrušena pro nedostatek dětí a v budově školy v současné době najdeme: MŠ. tělocvičnu, keramickou dílnu, ordinaci praktického lékaře, obecní byt.
Za středoškolským vzděláním děti dojíždí jednak do Lysé nad Labem, kde je obchodní akademie, jednak do okresního města Nymburk, které má gymnázium a střední zdravotnickou školu, a dále do Poděbrad, kde je gymnázium, ekogymnázium, střední zemědělská a střední odborná škola hotelová.
V obci funguje pouze veřejná knihovna v budově Obecního úřadu Ostrá.

V obci není sídlo stálé lékařské ani lékárenské služby. Jednou za měsíc dní zde ordinuje praktický lékař pro děti, dorost a dospělé. Ordinace je v budově bývalé školy. Nejbližší lékaři - specialisté ordinují v Lysé nad Labem. Pro případ hospitalizace slouží nemocnice v Nymburce.
Starší občané mohou využít péče centra sociálních a zdravotních služeb v Lysé nad Labem, jehož pracovníci rozvážejí obědy až do domu a také do svého zařízení svážejí staré občany a poskytují hygienické služby.

Policie v obci nesídlí, obec spadá pod Lysou nad Labem.

Nejbližší úřad České pošty a současně doručovací pošta pro Ostrou je v Lysé nad Labem.

Nejbližší profesionální hasičský sbor je v Nymburce.

Kostel v obci není, obec náleží do farnosti Lysá nad Labem, kde sídlí církevní správa římskokatolické i českobratrské evangelické církve.
Obec nemá vlastní hřbitov, pohřbívá se v Lysé nad Labem, kde je i obřadní smuteční síň.

V oblasti kultury jsou obyvatelé Ostré prakticky zcela závislí na dojížďce do okolních měst.

V obci je obchod se smíšeným zbožím, hostinec a mnoho soukromých podnikatelů.

Turistickou atraktivitou obce jsou bylinné zahrady a centrum řemesel firmy Botanicus, kde si můžete vyzkoušet tradiční řemesla i shlédnout sobotní divadelní či kejklířská představení.

Rekreace

Obec Ostrou lze považovat za centrum individuální rekreace.  Letní trampské boudy zde byly zaznamenány již před 2. světovou válkou.

Koncem 50. let se při Labi těžily písky a štěrkopísky a po ukončené těžbě vznikly nové vodní plochy využitelné k rekreaci. Je to především oblast bývalého řečiště na Felinkách a rozsáhlá vodní plocha mezi zastavěným územím Ostré a Labem, na které bylo v polovině 60. let zřízeno v severní části koupaliště s písečnou pláží. Na počátku 60. let se také začalo s výstavbou rekreačních chat a k těmto počátkům je vázána i úprava hranic katastrů Ostré, Semic a Hradištka, čímž se chaty na Felinkách dostaly do katastru Ostré. Druhou velkou chatovou osadou je oblast zvaná Buda. V roce 1972 byla zavezena bažina u koupaliště, aby se mohl vybudovat chatkový tábor a  autokemp.

Chatová osada Felinka v prostoru mezi tokem Labe a vodní nádrží má dnes 93 chat. Má velmi kvalitní příjezd zpevněnou komunikací z samého centra obce. K chatové osadě se přimyká bývalé rekreační středisko sovětské armády vojenského újezdu Mladá-Milovice, které je dnes ve vlastnictví obce a slouží jako lesopark.

Chatová osada Buda leží mezi koupalištěm a Labem. Jde o 80 chat táhnoucích se podél řeky Labe, seřazených ve dvou řadách.

Dále se na katastrálním území obce nacházejí tři rekreační objekty na levém břehu Labe v lokalitě Přívlaky, ale díky bariéře vodního toku s obcí nesouvisí.

Chatkový tábor při západním břehu koupaliště neslouží v současné době rekreačním účelům, využívá jej firma Botanicus k ubytování sezónních pracovníků. Jižně od něj se rozkládá veřejné tábořiště a kemp, jehož majitelem obec, která ho pronajímá soukromému provozovateli. V kempu je 7 chatek s 26 lůžky a další dvě podnikové chaty s 8 lůžky. Ostatní plocha slouží ke stanování a umístění karavanů, kterých zde po celou sezónu stojí kolem 100 -110. Celková kapacita kempu je 200 osob. U vstupu do areálu je objekt recepce s bufetem a dětské a volejbalové hřiště.

Vodní plochy jsou užívány ke koupání a rybaření. Jiné vodní sporty se zde neprovozují.

Přírodní podmínky

Území obce se nalézá v soustavě Česká tabule, na rozhraní celku Jizerské a Středočeské tabule v podcelcích Mělnická kotlina, Dolnijizerská a Nymburská kotlina, okrsky Staroboleslavská kotlina, Milovická tabule a Vrutická pahorkatina.

Katastr obce je součástí krajiny výrazně orientované na zemědělskou produkci. Jedná se o krajinu velmi intenzivně využívanou. Původně se podél Labe nacházely luhy a olšiny, které dále od vodního toku přecházely v borové doubravy. Na severní a jižní okraj borových doubrav zasahují dubohabrové háje.

Přírodní rezervace Mydlovarský luh

Na katastru obce Ostré se nachází Mydlovarský luh, území podléhající ochraně podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, které je vyhlášené jako přírodní rezervace.
Mydlovarský luh byl vyhlášen 23.6. 1989 ONV v Nymburce jako chráněný přírodní výtvor. Po vydání zákona č. 114/1992 Sb. byl zařazen do kategorie přírodní rezervace (pod kódem 1171).

Rezervace leží na katastrálních územích Ostrá (156,9 ha) a Kostomlaty (8,99 ha).

Součástí lesního komplexu je i zřícenina vodního hradu Mydlovar, která se nachází v k. ú. Ostrá.

Vodní toky a plochy

Obec Ostrá se nachází v povodí Labe, které územím obce prochází. 
Řeka Labe tvoří podstatnou část jižní hranice katastru. Labe je v tomto úseku využitelné pro vodní dopravu - labská vodní cesta, ale využívá se jen zřídka. Vodní tok je ve správě Povodí Labe v Hradci Králové. Okresním úřadem Nymburk byly stanoveny hranice zátopy při stoleté vodě. Vzhledem k rovinnému reliéfu území, je zátopovou čárou dotčena více jak polovina katastrálního území, včetně Šnepova, podstatné části zastavěného území Ostré a farem.

Původně mělo Labe četné meandry, řečiště měnilo svoji polohu, zanechávalo za sebou slepá ramena, tůňky či přirozená jezera. Postupně se tok uměle reguloval,  upravoval a napřimoval. Území bývalých toků byla využita k těžbě písků a štěrkopísků. Po ukončení těžby byly založeny umělé vodní nádrže Felinka, Zborov, koupaliště a dále od Labe Obícka, dnes využívána k chovu ryb a rybolovu.

Chov ryb býval kdysi na panství Lysá nad Labem dobře zaveden. Ještě v 16. století to prý byl hlavní zdroj příjmů. Na katastru Ostré, severně od Šnepova,  částečně ležel rybník Vazek a východně od Šnepova rybník Nový Vazek, kterému se po jeho vzniku v roce 1709 začalo říkat Šnepovský, ale krátce poté zanikl.

V území se nenachází žádný vodní tok užívaný jako zdroj pitné vody.

Další vodotečí ve správě Povodí Labe je Vlkavský potok, nazývaný také Vlkava, která se do Labe vlévá v Mydlovarském luhu mimo území Ostré, jen několik desítek metrů proti proudu od hranic katastru. Tento pravobřežní přítok bývá také nazýván Farský potok.
Farský potok se odpojuje vpravo před ústím Vlkavy do Labe, dále v přirozených meandrech protéká Mydlovarským luhem při severní hranici přírodní rezervace a do Labe se vlévá v lokalitě U Bud.

Výše proti proudu Vlkavy se pod Hroněticemi od ní odpojuje Hronětický potok, též Hronětický náhon, někdy zvaný i Mlýnský potok. Ten se vlévá do Farského potoka, ale jeho rameno také pokračuje k vodní ploše  koupaliště jižně od Ostré.

Farský i Hronětický potok má jako neupravené toky ve své evidenci Zemědělská vodohospodářská správa.

Zemědělská výroba

Zemědělská půda v Ostré o rozloze 769,8 ha tvoří 70% rozlohy katastru. Orná půda z toho činí 694,9 ha, což je 90% zemědělské půdy.
Zemědělskou půdu z menší části obhospodařují soukromí vlastníci a většinu firma Pěstitel Stratov, a.s., která obhospodařuje v katastru Ostré přibližně 480 hektarů, většinou na pronajatých pozemcích, a současně vlastní i některé objekty na katastru Ostré.

Na polích se pěstují převážně brambory, cibule, obiloviny, krmné plodiny a postupně i zelenina. Podstatný díl polí s rozlohou asi 350 ha je pod závlahou. Pole v severní části katastru se zavlažují z čerpací stanice u Labe při cestě k chatové osadě Felinka. Tato čerpací stanice patří firmě Závlahy Přerov nad Labem, s.r.o. Naopak velmi malá rozloha půdy je meliorovaná.

Technická vybavenost

Vodovod

Obec je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, kterou spravují Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Vodovodní síť byla uvedena do provozu v roce 1977.  Vodovodní síť je zásobována ze tří vrtů, z nichž je svedena do úpravny vody a dále je akumulována v zemním vodojemu  a rozvedena po zastavěném území Ostré do rozvodů o délce 4,9 km. Vodovod vede vodu z pramenů v Poděbradech

Kanalizace

Obec má vlastní ČOV
Firmy Agua Procon, s.r.o. a Hydrotech, s.r.o. vypracovali projekt čistírny odpadních vod pro Ostrou. Obec podala v roce 2001 žádost o stavební povolení čistírny odpadních vod, která je lokalizována do sousedství kempu a přečištěná voda vypouštěna do slepého ramene pod koupaliště.

Elektrická energie

Přes katastrální území Ostré prochází několik vedení vysokého napětí 22kV, z nichž se odpojují větve zakončené v distribučních trafostanicích, zásobujících elektrickou energií Ostrou, Šnepov a chatové osady.

Veřejné osvětlení

Veřejným osvětlením je pokryto zastavěné území Ostré a Šnepova a přístupová cesta k železniční zastávce.

Plyn

O plynofikaci obce se zatím neuvažuje, protože katastrálním územím obce nevede žádný plynovod.

Spoje

Katastrem Ostré prochází v severojižním směru dálkový optický spojový kabel Českého Telecomu, a.s. Telefonizace obce je zajištěna napojením na automatickou telefonní ústřednu v Lysé nad Labem traťovým rozvaděčem z trasy Lysá nad Labem - Stratov. Vlastní rozvod je kromě malé části kabelizované v centru obce veden venkovním vedením. V obci je jeden telefonní automat.

Kabelový televizní rozvod v obci zatím zaveden není. Po zastavěném území obce je rozveden obecní rozhlas. Podle sdělení Českých radiokomunikací neprochází katastrálním územím Ostré žádná trasa radioreléového paprsku.

mapa

Mikroregion Polabí

nahoru